Skip to main content Skip to search

Hållbara lösningar inom Digital Signage

Som en europeisk branschledare inom digital signage avser vi att lotsa branschen i en mer hållbar riktning. Vi riktar allt större insatser mot gröna produkter som hjälper våra kunder att ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Samtidigt arbetar vi för att säkerställa ett hållbart ZetaDisplay.

Vår digitala kommunikationslösning består av dels en egenutvecklad mjukvara med installations- och driftstöd, dels skärmar och hårdvara som köps in för kunds räkning. Kunderna är i huvudsak större företag och aktörer med bas i Europa och med verksamheter över hela världen. De använder lösningen för att kommunicera med sina konsumenter och medarbetare samt i publika miljöer. All mjukvaruutveckling sker av medarbetare inom ZetaDisplay medan installations- och driftstöd hanteras av antingen ZetaDisplay eller externa serviceleverantörer. Skärmar och hårdvaror köps in från globalt ledande hårdvaruleverantörer där kunderna tar inköpsbesluten med utgångspunkt från vår rådgivning.

ZetaDisplays hållbarhetsramverk


Vårt arbete att lotsa branschen till att bli mer hållbar stöds av vår strategi att möta kunders efterfrågan på fler och effektivare gröna digitala kommunikationslösningar, ett antal interna policyer och processer samt en organisatorisk ansvarsfördelning för hållbarhet. I tillägg till detta följs målsättningar för våra viktigaste hållbarhetsfrågor upp i en årlig hållbarhetsrapport där vi beskriver våra åtaganden, insatser, styrning och resultat.

Vår hållbarindrikting

I tillägg till att följa lokala och internationella lagar och regelverk, ansluter vi till och deltar sedan 2020 i FN Global Compact vilket innebär att vi verkar för de tio principerna kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, försiktighetsprincipen och ansvar för miljön, antikorruption och relevant lagstiftning. Vi följer och verkar för de globala målen för en hållbar utveckling samt ett antal internationella konventioner och principer såsom OECDs riktlinjer för multinationella företag med flera.

Hållbarhetsstrategi

ZetaDisplays hållbarhetsarbete utgår från vilken väsentlig påverkan vi har avseende miljö, sociala frågeställningar och affärsetik samt korruption. Det omfattar påverkan i vår verksamhet men även via våra affärsrelationer med leverantörer, partners, kunder och vid användningen av vår lösning. För att avgöra vår påverkans omfattning och tillvarata hur intressenterna uppfattar vårt arbete hålls regelbundna dialoger med intressenterna. Med vissa intressentgrupper såsom miljön, människor och samhällen som påverkas av hårdvarutillverkningen har ZetaDisplay ingen direkt dialog utan vi förlitar oss på vetenskapliga slutsatser och internationellt erkända människorättsorganisationer.

Miljö och klimat

Att minska kundernas miljöpåverkan ger bästa utväxlingen i vårt miljöarbete. Vårt gröna kunderbjudande reducerar hårdvarornas miljöpåverkan från energiförbrukning, klimatutsläpp och resursförbrukning.

Sustainable business och affärsetik

ZetaDisplay ställer samma höga krav på affärspartners kring affärsetik och mänskliga rättigheter som på oss själva. Vårt agerande skapar trovärdighet och vägledning för hela branschen.

Medarbetare

Våra drygt 240 medarbetare utgör kärnan i ZetaDisplay. Deras initiativ och kompetens resulterar i de innovativa lösningar som utgör vår framgång. Vi fokuserar därför på att motivera, behålla och utveckla dessa talanger och fortsätta att vara en attraktiv arbetsplats.

Miljö och klimat

Klimatavtryck, energiförbrukning

ZetaDisplays klimatavtryck är främst kopplat till hårdvaran och dess energiförbrukning vid användningen. Även hårdvarans tillverkningsprocesser av komponenter exempelvis glas, sammansättning och frakter ger avtryck. Verksamheten vid ZetaDisplays kontor, tjänsteresor och mjukvaruservice resulterar i väsentligt mindre klimatutsläpp sett till helheten. Vårt interna agerande utgör emellertid viktiga signalvärden kring vår ambition att minska branschens koldioxidutsläpp.

Hårdvaran står emellertid för den största klimatpotentialen, och vi för en aktiv dialog med kunderna om hårdvarors olika energiförbrukningsklasser. Under 2023 fortlöpte installationer med energisnåla LED-skärmar där vår kundrådgivning visar vilka avsevärda kostnads- och klimatbesparingar LED ger över skärmens livscykel. Dessa installationer utgör fortfarande mindre än en procent av andelen installerade skärmar men över tid väntas genomslaget hos kunder öka. Hårdvaror har ur klimathänseende förbättrats de senaste åren med generellt ökad energieffektivitet samt lägre vikt som reducerar frakter.
I branschsamarbeten inom digital signage lyfter vi problematiken kring klimatutsläpp och verkar för möjliga lösningar. Våra mjukvaruuppgraderingar och problemlösning på distans minskar klimateffekter från servicebesök.

Samarbeten för cirkulär ekonomi

Resursförbrukningen kopplad till hårdvarans produktionsprocesser av komponenter påverkar miljön. Tidigt i hårdvarornas värdekedja utvinns sällsynta jordartsmetaller. Produktionen av glas kräver hög vattenförbrukning. För att försäkra oss om att digital signage förblir ett hållbart alternativ till andra kommunikationsformer hjälper vi våra kunder att öka hårdvarans livslängd bortom de fem år som de normalt används. Löpande integreras systemfunktioner som förlänger skärmarnas liv. Leasing i stället för köp av hårdvara stimulerar tillverkare att öka hårdvarans livslängd.

Våra utökade hållbarhetskrav på hårdvaruproducenterna väntas öka erbjudandet av hållbart tillverkade skärmar. Vidare innebär våra installationer av SoC (System on chip)-lösningar att flera hårdvaror ersätts av en. Våra kundavtal omfattar alltid lokala återvinningsföreskrifter för en miljömässig återvinning av hårdvaran i slutet av livscykeln.

Sustainable business och affärsetik

Affärsetik, motverka korruption

ZetaDisplays Code of Conduct anger de vägledande principerna för hur vi gör affärer och agerar som koncern. Vårt agerande ska kännetecknas av hög integritet där vi undviker intressekonflikter och agerar enligt alla regelverk. Alla finansiella transaktioner rapporteras öppet och tillförlitligt, och i enlighet med vedertagna redovisningsprinciper.

Leverantörer och samarbetspartners

Vi säkerställer att våra leverantörers och partners principer för affärsetik, miljö och mänskliga rättigheter överensstämmer med våra egna. De serviceleverantörer som anlitas utgörs av antingen kunders befintliga leverantörer eller lokala stora och väletablerade företag med gott marknadsrenommé och ska försäkra att principerna i vår Code of Conduct uppfylls.

Compliance Working Group, CWG

Arbetsgruppen inom ZetaDisplay syftar till att tydliggöra ansvaret kring regelefterlevnad inom organisationen och säkerställa att koncernpolicyer integreras fullt ut och tillämpas konsekvent.

Mänskliga rättigheter

Avgörande för omvärldens förtroende är att människor knutna till eller påverkade av vår verksamhet garanteras skäliga arbetsvillkor och att deras frihet och mänskliga rättigheter inte kränks. Barnarbete och tvångsarbete tolereras inte, kränkningar av arbetsrätten motarbetas. Upprätthållandet av arbetsrätt för våra anställda tillförsäkras av arbetsmiljölagstiftning i norra Europa.

Dataintegritet

Grundläggande är att sekretess och integritet alltid upprätthålls vid hanteringen av kund- och personuppgifter. Mjukvaran som levereras till kunder utvecklas internt och har en hög säkerhetsnivå avseende infrastruktur och systemprocesser.

Medarbetare

Effektiv medarbetarstyrning

2023 etablerades en ny koncernövergripande HR-funktion med målet att utveckla och implementera medarbetarprocesser, policyer och verktyg samt att förbättra ZetaDisplays styrning och hantering av medarbetarfrågor.

Mångfald, jämställdhet

Vi eftersträvar en inkluderande kultur där skillnader respekteras och uppskattas. Arbetet mot en förbättrad könsbalans har de senaste åren givit resultat i såväl organisationen som i koncernledningen.

Kompetens, utvecklingsmöjligheter

ZetaDisplay är en kunskapsorganisation, och med en tydlig förväntansbild och målstyrning klargörs hur viktig varje enskild medarbetare är för Zeta Displays framgång. Möjligheter till en internationell karriär, intern utveckling och kompetensutbyte diskuteras vid medarbetarsamtalen.

Hälsa och arbetsmiljö

Inom ZetaDisplay råder nolltolerans avseende diskriminering, och all diskriminering baserad på kön, ålder, etnicitet, politisk åskådning med mera motarbetas. En intern visselblåsarfunktion etablerades 2023 där medarbetare kan anmäla oro för interna oegentligheter.

Internkultur

I början av 2024 har ett arbete påbörjats med ZetaDisplays internkultur vilket utmynnat i ett antal värderingar som ska understödja koncernens långsiktiga mål. Under året kommer ett stort fokus att läggas på att implementera dessa i organisationen.

Let’s talk Digital Signage!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med Digital Signage?